Topics For Dissertation

Topics For Dissertation-20
Cílem práce je s využitím nelineárního DSGE modelu zhodnotit možnosti a meze monetární politiky v prostředí existence nulové hranice nominálních úrokových sazeb a inflačního cílení.Cílem práce je kvantifikovat a zhodnotit dopady fiskální a monetární politiky na trh práce vybrané ekonomiky či ekonomiky. Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem a konzultantem.

Tags: Essay On Books Are Keys To Wisdom TreasureWrite Essay For MoneyAcademic Argument Essay ExamplePersonal Essays About FootballMariner Bressay FieldsQuotes To Know For Sat EssayEssay Exploratory TopicModel French Essays GcseArgumentative Essay Media Violence

In practical terms, the area of integration of stock markets is also interesting from the perspective of portfolio theory and effective international diversification.

The aim of this thesis is to design prediction model of corporate financial situation based on the empirical data.

Náplní disertační práce bude především diskuze různých definic a ukazatelů lidského kapitálu, včetně případného vlastního pojetí autora, v kontextu teorií ekonomického růstu a ověření jejich kvality prostřednictvím kvantitativních metod ekonomické analýzy.

Disertační práce je zaměřena na použití vybraného aparátu kvantitativních metod pro efektivní hodnocení národní konkurenceschop­nosti.

DP bude obsahovat doporučení k udržení či zvýšení konkurenční pozice země.

Disertační práce je zaměřena na vymezení vybraných regionů EU a analýzu jejich konkurenční pozice v rámci zvolené regionální úrovně NUTS.Anotace: Cílem je porozumět odvětví vodáren, získat relevantní data o jejich nákladech a s pomocí panelové metody COLS a SFA odhadnout jejich efektivnost a vyvodit závěry pro oblast regulace tohoto odvětví Preferovaná forma práce je "three essays".Disertační práce bude zaměřena na zkoumání vlivu jednotlivých typů daní na ekonomický růst prostřednictvím pokročilejších ekonometrických metod.Cílem práce je s využitím nelineárního DSGE modelu zhodnotit dopady nekonvenční monetární politiky na hospodářský vývoj zvolené ekonomiky či ekonomik.Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem.Due to the stability of the financial system, the monitoring of connectedness among equity markets is particularly important for governments and central banks.The integration of equity markets has an impact on the real economy by providing lower (but stable) expected returns, reducing the cost of capital, which has ultimately resulted in the inflow of foreign investment.The aim of this thesis is to quantify the level of integration of emerging stock markets with developed markets.The work will focus on the mutual relationships between emerging equity markets from different regions and selected developed stock markets.Especially small and mid-caps have to fulfill some (pre-)conditions for adequate refinancing.The bond placement can be an alternative to classical debt financing.

SHOW COMMENTS

Comments Topics For Dissertation

The Latest from hot-com.ru ©